Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

No dziļumiem es saucu uz Tevi, Kungs, / Kungs, uzklausi manu  balsi.

Lai Tavas ausis uzmana / manas lūgšanas balsi.

Ja Tu, Kungs, ievērosi noziegumus, / Kungs, kas tad pastāvēs?

Bet pie Tevis ir piedošana / un Tava likuma dēļ es paļaujos uz Tevi, Kungs.

Mana dvēsele gaida uz viņa vārdu, / mana dvēsele cer uz Kungu.

No rīta ausmas līdz naktij / lai Izraēlis cer uz Kungu.

Jo pie kunga ir žēlsirdība, / un pie viņa ir pestīšanas pārpilnība.

Un viņš atpestīs Izraēli / no visiem viņa noziegumiem.

Mūžigo mieru / dot viņiem Kungs,

Un mūžigā gaisma / lai atspīd viņiem.

No elles vārtiem / atpestī, Kungs, viņu dvēseles.

Lūgsimies: Dievs, visu ticīgo Radītājs un Pestītājs, dod savu kalpu un kalpoņu dvēselēm, visu grēku piedošanu, lai ar sirsnīgām aizlūgšanām viņas saņemtu soda atlaišanu, pēc kā viņas vienmēr ilgojās. Kas Tu dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Amen.  

Kunga Eņģelis ...

Jēzus, Marija un Jāzep, Jūsu rokās novēlu sevi dzīvodams un mirdams!

Ar svētā krusta zīmi izpestī mūs, Kungs, no visiem mūsu redzamiem un neredzamiem ienaidniekiem. Amen.           

 (Avots: "SLAVĒSIM KUNGU. Katoļu lūgšanu un dziesmu grāmata." Sakārtojis pr.A.Grosbergs, izd.Kemptenē, 1946.)