Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

 

Vislabais mans Pestītāj, cilvēku dvēseles un miesas Dziedinātāj,

kas esi tik daudz cietis un uzupurējies mūsu pestīšanas labā,

uzlūko mani slimības un nespēka brīžos un dāvā man drosmi un izturību.

Mans Dievs, ja tas saskan ar Tavu vissvēto gribu, padari mani veselu,

lai es atkal varu ar prieku kalpot Tev un tuvākiem.

(Avots: "SLAVĒJIET KUNGU. Lūgšanu un dziesmu grāmata katoļiem.", Rīgas Metropolijas kūrija, 2001)