Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

                                                                                                                                                                                   

Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un, Tavas

Vissvētās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam

arī Tavu aizbildnību. Tās mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja

ar Bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās

gādības dēļ, ar kuru Tu apkopi bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam,

uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās.

Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās Ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, vismīļākais Tēvs no ikvienas

samaitāšanas un maldiem, ar debesu spēku stiprini žēlīgi mūs, spēcīgais Palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem.

Un kā citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieka

uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā patstāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas

palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen.

(Avots: "SLAVĒSIM KUNGU. Katoļu lūgšanu un dziesmu grāmata." Sakārtojis pr.A.Grosbergs, izd.Kemptenē, 1946.)