Kristības sakraments

 Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats, piedzimšana dzīvei Svētajā Garā un durvis, caur kurām cilvēks ienāk Baznīcā un nonāk pie citiem sakramentiem. Tāpēc tas ir pirmais no sakramentiem, kuru pieņem tikai reizi dzīvē. Kristība tiek piešķirta, lejot kristības ūdeni uz kristāmā galvas un sakot:''Es tevi kristīju Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Kristība cilvēku atbrīvo no iedzimtā un visiem personiskajiem grēkiem un dāvā dievišķo dzīvi.

 

 

 

Iestiprināšanas sakraments

Iestiprināšanas sakramentā saņemam īpašu Svētā Gara spēku, kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā. Iestiprināšana tiek piešķirta tikai reizi dzīvē. Lai to saņemtu ir jābūt žēlastības stāvoklī, tāpēc ir nepieciešams pirms tam saņemt Grēksūdzes sakramentu. Iestiprināšanā ir nepieciešams krusttēvs vai krustmāte. Iestiprināšanas būtiskākā daļa ir kristītās personas pieres svaidīšana ar svētīto hrizmu (eļļu), roku uzlikšana un vārdi: ''Saņem Svētā Gara dāvanas zīmi.'' Iestiprināšanu parasti piešķir bīskapi.

 

 

 

Euharistija

 

Vissvētais Sakraments jeb Euharistija ir Jēzus Kristus Miesa un Asinis zem maizes un vīna zīmēm. Maize un vīns, priesterim Svētajā Misē atkārtojot Kristus sacītos vārdus un piesaucot Svēto Garu, kļūst par Kristus Miesu un Asinīm: tādejādi Kristus ir reāli un noslēpumaini klātesošs ar visu Viņa dvēseli un dievišķību.

 

              Gandarīšanas sakraments

Gandarīšana jeb grēksūdze ir Kristus iedibināts sakraments, ar kuru saņemam grēku piedošanu. Grēku nožēlošana ir dvēseles sāpes par to, ka ar izdarītajiem grēkiem esam sāpinājuši Dievu. Apņemšanās negrēkot ir labā griba vairs neatkārtot grēkus un izvairīties no visa, kas var ievest grēkā. Gandarīšana nozīmē darīt visu iespējamo, lai labotu grēka izdarīto zaudējumu, un veikt labos darbus vai lūgšanas, ko priesteris liek  grēku sūdzētājam izpildīt.

 

 

 

Slimnieku sakraments

Slimnieku sakraments ar Dieva žēlastībām stiprina cilvēka dvēseli un miesu kā vecuma nespēkā, tā arī nopietnas slimības gadījumā. Piešķirot Slimnieku sakramentu, priesteris lūdzas par slimo un svaida ar svētītajām eļļām slimnieka pieri un rokas. Ja slimnieks, kas saņēmis svaidīšanu atgūst veselību, viņš var, no jauna smagi saslimstot, atkal pieņemt šo sakramentu.

 

Priesterības sakraments

Priesterība jeb Ordinācija ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kas dot varu upurēt Svēto Misi, piešķirt Svētos sakramentus un mācīt ticības un tikumības lietas. Šo sakramentu var piešķirt tikai bīskaps. Par priesteriem tiek ordinēti vīrieši, kuri ir neprecēti un vēlas saglabāt celibātu debesu valstības dēļ.

 

 

Laulības sakraments

Laulība ir sakraments. kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus. Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama. Ja tomēr ir grūti dzīvot kopā, vīrs vai sieva var dzīvot atsevišķi, bet ne viens, ne otrs nevar precēties ar kādu citu. Katoļticīgie, kas apprecas, neievērojot laulības normas, atrodas smagā grēka stāvoklī.